pasek mlodziezowe

STATUT

Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Warszawie ul. Myśliwiecka 9 działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z poź zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn7.03.2005r Dz. U. Nr 52 .

§ 2

 1. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zwane dalej Centrum jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.
 2. Centrum tworzą:
  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”
  • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku

 3. Placówki wchodzące w skład Centrum zachowują swoje odrębne statuty.
 4. Organem prowadzącym Centrum jest m. st. Warszawa

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

Cele i zadania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

Rozdział III

Nazwa placówki 

§ 4

 1. Nazwa i adres placówki mają następujące brzmienie: Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
 2. Placówki wchodzące w skład Centrum noszą nazwy:
  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
  • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku

§ 5

 1. Ustalona dla Centrum nazwa jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
 2. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej napis:
  Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział IV

Organy Centrum

§ 6

Za funkcjonowanie Centrum odpowiadają:

 • Dyrektor
 • V-ce Dyrektor ds. administracyjnych
 • V-ce Dyrektor ds. dydaktycznych
 • Kierownik Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku

Dyrektor powołuje wicedyrektora.

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Centrum i reprezentowanie go jednoosobowo na zewnątrz
  • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań Centrum
  • przygotowanie i realizacja planu dochodów i wydatków
 2. Dyrektor przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli, oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 4. Dyrektor współpracuje z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi i turystycznymi, które działają na rzecz dzieci i młodzieży.
 5. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wskazany V-ce dyrektor ds. pedadogicznych
 6. Dyrektor i wicedyrektor sprawują nadzór pedagogiczny według kompetencji.
 7. Dyrektor Centrum jest jednocześnie dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola” , dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz Pozaszkolnej Palcówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku.

§ 7

 1. Nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola” stanowią jedną radę pedagogiczną Centrum, której przewodniczącym jest Dyrektor.

Rozdział V

Organizacja i zasady funkcjonowania Centrum

§ 8

Organizacja i zasady funkcjonowania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

§ 9

 1. Szczegółową organizację na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora Centrum do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

§ 10

Placówka opracowuje własne programy i plan pracy.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

§ 11

Uregulowania dotyczące pracowników placówek wchodzących w skład Centrum są zawarte w odrębnych statutach.

Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

§ 12

Uregulowania dotyczące uczestników placówek wchodzących w skład Centrum są zawarte w odrębnych statutach.

Rozdział VIII

Działalność administracyjna, finansowa i gospodarcza

§ 13

 1. Centrum jest zakładem budżetowym.
 2. 2.Księgowość Centrum jest prowadzona wspólnie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz Pozaszkolnej Palcówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku przez MBFO miasta st. Warszawy.
 3. Centrum prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 14

 1. Centrum może współpracować z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami prowadzącymi statutową działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Centrum może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze na zlecenie lub za zgodą organu prowadzącego.
 3. Sprawy nie ujęte w statucie placówki i nie wynikające bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, szczegółowo określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Radę Pedagogiczną Centrum.

Warszawa, dn. 30.07.2005

ANEKS NR 1

do statutu WCSM ”Agrykola”

 

Rozdział VII

Działalność administracyjna, finansowa i gospodarcza

Z dniem 1 stycznia 2007 r. § 14 pkt. 1 brzmi:

Schronisko jest jednostką budżetową.

Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXXXIV/2871/2006 podjętą dn. 26.10.2006 z dniem 1 stycznia 2007 Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zostanie przekształcone w jednostkę budżetową Miasta Stołecznego Warszawy.

 

instytucja edukacyjna warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.