pasek mlodziezowe

STATUT

Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Warszawie ul. Myśliwiecka 9 działa na podstawie:

 • Ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z poź zmianami),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), 
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606) 
 • Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), 

§ 2

 1. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zwane dalej Centrum jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą. 
 2. Centrum tworzą:
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola” 
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”
 • Filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” pod adresami ul. Smolna 30, ul. Długa 18/20
 • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku
 1. Placówki wchodzące w skład Centrum zachowują swoje odrębne statuty. 
 2. Organem prowadzącym Centrum jest m. st. Warszawa 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

Cele i zadania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

Rozdział III

Nazwa placówki 

§ 4

 1. Nazwa i adres placówki mają następujące brzmienie:

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”,  00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9

 1. Placówki wchodzące w skład Centrum noszą nazwy: 
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
 • Filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” pod adresami ul. Smolna 30, ul. Długa 18/20
 • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku

§ 5

 1. Ustalona dla Centrum nazwa jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
 2. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej napis:
  Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział IV

Organy Centrum

§ 6

Za funkcjonowanie Centrum odpowiadają:

 • Dyrektor 
 • Wicedyrektor ds. administracyjnych 
 • Wicedyrektor ds. pedagogicznych
 • KierownikPozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku

Dyrektor powołuje wicedyrektorów oraz kierownika  Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku.

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Centrum i reprezentowanie go jednoosobowo na zewnątrz, 
  • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań Centrum 
  • przygotowanie i realizacja planu dochodów i wydatków 
 2. Dyrektor przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli, oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 4. Dyrektor współpracuje z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi i turystycznymi, które działają na rzecz dzieci i młodzieży. 
 5. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora vice-dyrektor
 6. Dyrektor i wice-dyrektor ds. dydaktycznych sprawują nadzór pedagogiczny. 
 7. Dyrektor Centrum jest jednocześnie dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”, dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku.

§ 7

 1. Nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola” stanowią jedną radę pedagogiczną Centrum, której przewodniczącym jest Dyrektor.

Rozdział V

Organizacja i zasady funkcjonowania Centrum

§ 8

Organizacja i zasady funkcjonowania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

§ 9

 1. Szczegółową organizację na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora Centrum do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

§ 10

Placówka opracowuje własne programy i plan pracy.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

§ 11

Uregulowania dotyczące pracowników placówek wchodzących w skład Centrum są zawarte w odrębnych statutach.

Rozdział VIII

Działalność administracyjna, finansowa i gospodarcza

§ 13

 1. Centrum jest jednostką budżetową. 
 2. Księgowość Centrum jest prowadzona wspólnie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku według odrębnych przepisów. 
 3. Centrum prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 4. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 14

 1. Centrum może współpracować z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami prowadzącymi statutową działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 
 2. Centrum może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze na zlecenie lub za zgodą organu prowadzącego. 
 3. Sprawy nie ujęte w statucie placówki i nie wynikające bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, szczegółowo określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Radę Pedagogiczną Centrum.

 

 

Instytut edukacji miasta stołecznego Warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.