pasek mlodziezowe

STATUT

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola"

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola” w Warszawie ul. Myśliwiecka 9 działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z poź zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.03.2005r Dz. U. Nr 52.

§ 2

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”, zwane dalej Schroniskiem jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą. Organem prowadzącym Schronisko jest m. st. Warszawa

Rozdział II
Zadania i nazwa

§ 3

Podstawowym zadaniem Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo – turystycznej oraz zapewnienie miejsc noclegowych dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola” imprezach sportowych. W Schronisku są organizowane zajęcia praktyczne dla uczniów szkół, o profilu gastronomicznym, turystyczno –hotelarskim. Schronisko może prowadzić gabinet fizykoterapii, odnowy biologicznej i rehabilitacji. Schronisko może prowadzić Biuro Informacyjno – Turystyczne.

§ 4

Nazwa i adres placówki mają następujące brzmienie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9 Ustalona nazwa jest używana przez Schronisko w pełnym brzmieniu; na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy. Schronisko używa pieczęci podłużnej zawierającej napis: Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9 Na budynku Schroniska umieszczona jest tablica z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (duże białe litery na zielonym tle). Rozdział III Organy Centrum

§ 5

  1. Organem Schroniska jest dyrektor.
  2. Do kompetencji dyrektora należy: · kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz, · organizowanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań Schroniska · przygotowanie i realizacja planu dochodów i wydatków
  3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Schronisku nauczycieli, instruktorów, oraz pracowników nie będących nauczycielami.
  4. Dyrektor organizuje prace remontowe i modernizacyjne, które będą warunkować sprawniejsze funkcjonowanie Schroniska oraz podniosą standard świadczonych usług.
  5. Dyrektor współpracuje z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi i turystycznymi, które działają na rzecz dzieci i młodzieży.
  6. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni Z-ca dyrektora. Rozdział IV Organizacja i zasady funkcjonowania Centrum

§ 6

Schronisko jest zorganizowane jako schronisko stałe, czynne cały rok. Schronisko dysponuje: Miejscami w salach zbiorowych oraz pokojach 1 – 4 osobowych Zapleczem gastronomicznym z możliwością zamówienia całodziennego wyżywienia lub wybranych posiłków oraz przygotowania własnego posiłku (bez gotowani) Schronisko posiada kategorie I

§ 7

Szczegółową organizację na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora Schroniska do 15 maja każdego roku.

§ 8

Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

§ 9

Placówka opracowuje własne programy i plan pracy. Rozdział V Zasady funkcjonowania schroniska

§ 10

Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, innym pracownikom oświaty oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jak również turystom zagranicznym posiadającym legitymacje ze znaczkiem „IYHF” lub legitymację własnego stowarzyszenia. Z noclegu w schronisku, w miarę wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby. Z gabinetu fizykoterapii, odnowy biologicznej i rehabilitacji mogą korzystać uczestnicy zajęć prowadzonych przez MOS Nr 1 „Agrykola” na zasadach określonych przez dyrektora, w miarę wolnych miejsc inne osoby. Pracownik schroniska w uzasadnionych przypadkach (np. w razie zgłoszenia się osoby będącej pod wpływem narkotyków, alkoholu lub zachowującej się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego) ma prawo odmówić przyjęcia turysty na nocleg. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc noclegowych dla szkolnych grup wycieczkowych oraz osób indywidualnych w pokojach o podwyższonym standardzie według zasad ustalonych przez dyrektora schroniska i określonych w regulaminie schroniska. Turyści indywidualni i w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku w miarę wolnych miejsc, z tym że pierwszeństwo ma młodzież szkolna. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści w miarę możliwości mogą być przyjmowani do schroniska także na pobyt dzienny za opłatą 25 % stawki noclegowej. Nie dotyczy to pokoi o podwyższonym standardzie, gdzie opłata ta jest już wliczona w cenę pokoju.

§ 11

Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na przedłużenie pobytu. Nie dotyczy to pokoi o podwyższonym standardzie, z których można korzystać zgodnie z osobistymi potrzebami. Doba w schronisku trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. W pokojach o podwyższonym standardzie od godziny 14. do godziny 12 dnia następnego.

§ 12

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania schroniska reguluje wewnętrzny regulamin opracowany przez dyrektora schroniska w oparciu o obowiązujące przepisy. We wszystkich nie ujętych w statucie i regulaminie schroniska o którym mowa w ust.1, a dotyczących toku życia w schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora placówki. Rozdział VI Pracownicy

§ 13

W schronisku zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni, ekonomiczni, administracyjni oraz pracownicy obsługi. Zakres obowiązków pracowników określa dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników określają odrębne przepisy. Rozdział VII Działalność administracyjna, finansowa i gospodarcza

§ 14

Schronisko jest zakładem budżetowym. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami Schronisko prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami Obsługę finansową prowadzi MBFO ul. Hoża

§ 15

Za usługi noclegowe świadczone przez schronisko pobierane są opłaty według cennika. Wysokość opłat ustala organ prowadzący. Rozdział VIII Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami

§ 16

Schronisko może współpracować z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

 

 

Instytut edukacji miasta stołecznego Warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.