pasek mlodziezowe

REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO NR 1 AGRYKOLA

 I        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Agrykola.

2. Przestrzeganie regulaminu powinno przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery , wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

3. Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych w pierwszej kolejności przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom, wychowawcom, oraz członkom Polskiego Tawarzystwa Schronisk Młodzieżowych , jak również obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk  Młodzieżowych.

4. Z noclegu z schronisku w razie wolnych miejsc mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

II REZERWACJA

1. Rezerwacji miejsc w schronisku można dokonać : telefonicznie, poczta elektroniczną, osobiście.

2. Rezerwacja grup powinna być potwierdzona przez rezerwującego pisemnie , z podaniem pełnej nazwy , adresu zleceniodawcy, aktualnego numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej za rezerwację, ilości miejsc, terminu noclegów, listy gości.

3. W odpowiedzi na poprawnie dokonaną rezerwację, recepcjonista pisemnie potwierdza jej przyjęcie. W załączeniu rezerwujący otrzymuje: wzór listy do uzupełnienia i Fakturę Proforma na 40% wartości całości rezerwacji. Jeżeli zadatek nie jest wpłacony w wyznaczonym terminie, rezerwacja jest automatycznie anulowana. O tym fakcie zamawiający jest informowany pisemnie.4. W wyjątkowych sytuacjach 7 dni przed rozpoczęciem terminu rezerwacji , na wniosek zamawiającego ze szczególnym uzasadnieniem, Dyrekcja placówki może wyrazić zgodę na anulowanie 40% zamówienia. Zadatki nie podlegają zwrotom.

4. W wyjątkowych sytuacjach 7 dni przed rozpoczęciem terminu rezerwacji, na wniosek zamawiającego ze szczególnym uzasadnieniem, Dyrektor placówki może wyrazić zgodę na anulowanie 40% zamówienia.

5. W przypadku grup zorganizowanych za 3 osoby, które nie dojadą, SSM Agrykola nie pobiera opłaty ( grupa liczy min. 12 osób ).

III ZAKWATEROWANIE

1. Doba hotelowa w Schronisku „AGRYKOLA” rozpoczyna się o godzinie 14:00, kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego.

2. W miarę możliwości, w uzasadnionych przypadkach, można przyjąć gości przed rozpoczęciem doby hotelowej.

3. W pokojach wieloosobowych obowiązuje zasada dokwaterowania tzn. uzupełnienia wszystkich miejsc znajdujących się w pokoju. Recepcja ma prawo i obowiązek meldowania obcych sobie osób do tegosamego pokoju w/w celu.

4. Opłata za nocleg w części schroniskowej dotyczy jednego łóżka. Płatności gotówką lub kartą płatniczą należy dokonać w momencie  meldowania. Żądając zniżki w opłacie należy przedstawić aktualną legitymację ucznia, studenta, nauczyciela, PTSM lub kartę Euro 26. Zniżki nie sumują się.

5. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 bieżącego dnia.

6. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.

7. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku, każdorazowo należy zostawiać je w recepcji.

8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza do pokoju, gość ponosi odpowiedzialność materialną. Koszt klucza wynosi 70 zł brutto.

9. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenie mienia należącego do Schroniska, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi recepcji.

10. W przypadku stwierdzenia przez recepcjonistkę dokonania przez gościa zniszczeń lub uszkodzeń przedmiotów stanowiących własność Schroniska, dyrektor placówki określa wysokość odszkodowania.

11. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

12. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie WCSM AGRYKOLA.

13. Osoby, które nie są zameldowane w schronisku mogą przebywać na terenie  obiektu do godziny 22:00.

14. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów ppoż. W budynku schroniska zabrania się używania grzałek elektrycznych.

15. W recepcji można wypożyczyć czajnik, żelazko z deską, suszarkę do włosów.

16. Opłata za zwierzę wynosi 30 zł brutto za dobę po okazaniu zaświadczenia o szczepieniu. Pobyt tylko za zgodą dyrektora. Nie dotyczy psów opiekunów osób niepełnosprawnych.

17. Kluczyki do szafek ubraniowych znajdują się w recepcji. Koszt utraty klucza wynosi 16 zł brutto.

18. W schronisku zabrania się: uprawiania gier hazardowych, sprzedaż, podawania i spożywania alkoholu, sprzedaży, podawania i używania środków odurzających, narkotyków. Osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających zabrania się przebywania w schronisku.  W przypadku odmowy opuszczenie obiektu recepcjonistka ma prawo wezwać ochronę własną obiektu, straż miejską lub policję. Surowo zabrania się palenia papierosów.

19. Przy zwalnianiu pokoju, prosimy o zostawienie otwartej szafki, zdjęcie pościeli i zdanie kluczy w recepcji.

20. Za nocleg dziecka do lat 2, pod warunkiem, że dziecko będzie spało na jednym łóżku z osobą dorosłą, nie jest pobierana opłata.

21. Za zużycie dodatkowego zestawu pościeli, gość schroniska zostaje obciążony kosztem wykorzystania kolejnego łóżka w pokoju, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

IV    WYKWATEROWANIE

1. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek zgłosić ten fakt pracownikowi recepcji, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał, zdać klucz.

V     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystający z usług schroniska mogą wszelkie pozytywne lub negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska, w wyjątkowych przypadkach kierować je do Dyrekcji. Książka życzeń jest dostępna w recepcji.

2. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, recepcjonistka ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania danej osoby. Następnie recepcjonistka zawiadamia o zajściu właściwą organizację ( szkołę, uczelnię, instytucję ), w szczególnych przypadkach powiadamia ochronę obiektu lub policję.

VI. PANDEMIA COVID-19

1. Korzystający ze schroniska mają obowiązek zasłaniania ust i nosa zarówno przy wejściu do budynku jak i podczas przemieszczania się po nim. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny przy drzwiach wejściowych.

2. Każda osoba korzystająca z noclegu, zobowiązana jest do wypełnienia  ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia, którą udostępnia pracownik recepcji. Przepisy obowiązują do oficjalnego zakończenia pandemii.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

1. Zgodnie z art.13 ust.1-2 oraz art.14 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej : "RODO" , informujemy , że administratorem danych osobowych gości - osób korzystajacych z usług noclegowych, jest Warszwskie Centrum Sportu Młodziezowego "Agrykola" w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Myśliwieckiej 9, 00-459 Warszawa, NIP: 526-25-44-301, nr tel. 22 622 91 10 /11
2. Administrator otrzymuje dane bezpośrednio od gości lub za pośrednictwem innych osób, przykładowo opiekunów wycieczek , którym osoby korzytające z usług noclegowych udostępniły swoje dane.
3. Przetwarzaniu podlegają dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko oraz adres. W określonych sytuacjach mających znaczenie dla dla realizacji usługi możemy prosić o podanie dodtkowych danych osobowych .
4. Dane osobowe gości przetwarzane bedą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem zgodnie z atr. 6 ust. 1 lit. b) RODO
b) wypełniania obowiązków prawnych ciażących na Administratorze, w szczególności wynikajacych z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity : Dz.U.2018 poz. 395 z późn, zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora , świadczący na jego rzecz usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, doradcze, prawne.
6. W określonych przepisami przypadkach goście oraz rodzice lub opiekunowie prawni gości niepełnoletnich mają prawo do :
a) dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii:
b)sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne
c) usunięcia danych, w przypadku gdy nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku podejrzenia nieistnienia podstaw prawnych do ich przetwarzania;
e) przenoszenia danych osobowych do innych administratorów;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. Gościom , rodziocom lub opiekunom prawnym gości niepełnoletnich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli ich zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Odmowa podania danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia usługi.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są przedmiotem profilowania.

 

 

 

Instytut edukacji miasta stołecznego Warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.