pasek mlodziezowe

Deklaracja dostępności WCSM Agrykola

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "AGRYKOLA" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WCSM Agrykola.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - brak tłumaczenia migowego, - brak zmiany tekstu na mowę w języku polskim i angielskim, - brak opisu alternatywnego zdjęć, - brak transmisji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Frontczak-Żelazna.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 006229107

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor WCSM Agrykola Mirosław Robak
 • Adres: Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 226229107

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

WCSM Agrykola, Mysliwiecka 9, 00-459 Warszawa. Budynek trudny do zlokalizowania dla osób słabowidzących . Schody zewnętrzne do recepcji umieszcone w taki sposób , by nie zawężały trasy wolnej od przeszkód w ciągu pieszym. Liczba stopni 8, wysokość stopnia 13 cm, szerokość użytkowa 120 cm, długość poziomej płaszczyzny  na początku i na końcu pochylni 150 cm, wysokość krawęzników 10 cm, poręcze na wysokości 75 cm, drugiej brak, część chwytna oddalona od sciany min. 5 cm, brak pasów fakturowych, . Schody zewnętrzne do sztni : szerokość użytkowa 120 cm , , wysokość stopnia 13/14 cm. Budynek został podzielony na strefy pożarowe , na wszystkich są umiewsczone plany ewakuacji, budynek wyposażony w oświetlenie awaryjne, i oznakowany znakami ewakuacyjnymi, Zapewniono informację o rozkładzie pomieszczeń w pozstaci tablic tyflograficznych ( w formir wizualnej i dotykowej w alfabecie Braille'a), Wszystkie drzwi wewnetrzne zostały oznaczone wizualnie oraz w alfabecie Braille'a , w recepcji zainstalowana została pętla indukcyjna - oznaczona w widocznym miejscu, krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia schodów wewnetrznych oznaczono zgodnie z wymogami w kontrastowym kolorze w każdym biegu, w budynku jest winda , wolna przestrzeń przed wejściem do kabiny : 250/400 , wewnątrz windy poręcz , brak różnicy poziomów kabiny podłogi i posadzki, brak informacji dźwiękowej o lokalizacji windy,  Pomieszcenia : pokoje o podwyzszonym standardzie nr. 232, 231, 234, sekretariat spełnia wymagania dla osób o specjalnych potrzebach, Ewakuacja : czytelna informacja , plan ewakuacji: tak, wyznaczone miejsce zbióki : TAK , system powiadamiana alarmowego : tak. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji
 • epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wnioski prosimy przesyłać na adres : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Rekrutacja: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Harmonogram rekrutacjhttp://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Grafik zajęć: Rok szkolny 2021/22

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Warszawska oświata to nie tylko przedszkola i szkoły, ale także placówki wychowania pozaszkolnego, które proponują profesjonalne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wielu miejscach Warszawy.

Placówkami wychowania pozaszkolnego nazywamy:pałac młodzieży, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, międzyszkolne ośrodki sportowe, ognisko artystyczne oraz pozaszkolne placówki specjalistyczne ulokowane poza Warszawą.

Warszawskie placówki proponują zajęcia artystyczne i sportowe, organizują imprezy plenerowe
i środowiskowe, festyny, w tym integracyjne, warsztaty, happeningi, akcje, konkursy, igrzyska, turnieje, festiwale, wystawy, festiwale, przeglądy, wernisaże, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki czy konferencje. Placówki oferują możliwość obcowania z kulturą, oferują pomoc w nauce szkolnej, prowadzą programy profilaktyczne. Zajęcia organizowane są w wyspecjalizowanych pracowniach i na nowoczesnych placach zabaw. Fachowi instruktorzy, motywują i uczą, budzą talenty, rozwijają zdolności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i poszerzania zainteresowań.

Po zmianach w prawie oświatowym, dotyczącym między innymi rekrutacji do placówek oświatowych,

Biuro Edukacji wprowadziło nabór do placówek wychowania pozaszkolnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji, który umożliwia w wygodny sposób zapisy na zajęcia pozalekcyjne.

Rekrutacja jest prosta! Wystarczy zalogować się na stronie internetowej wybranej placówki, zapoznać się z ofertą rekrutacji na zajęcia na rok szkolny 2015/2016, wprowadzić dane dziecka lub swoje, jeśli masz 18 lat i wybrać dowolną liczbę interesujących zajęć!

Pałac Młodzieży od 60 lat kształci i wychowuje dzieci i młodzież, bawi i uczy kolejne pokolenia, wzbogaca zainteresowania i rozwija zdolności. Proponuje zajęcia, imprezy, konkursy. W tym roku zaprasza na zajęcia na odnowionej, pięknej pływalni. (www.pm.waw.pl)

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ulokowane na Starym Mieście, od 25 lat zaskakuje artystycznymi propozycjami dla najmłodszych i trochę starszych. Swoją działalność prowadzi, organizując zajęcia edukacyjne – w tym plastyczne, literackie, teatralne. Młodzież tworzy pod kierunkiem doświadczonych artystów plastyków, literatów, aktorów i reżyserów. Co roku CSEK wystawia widowisko musicalowe podczas Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych FOSA.
W salach wystawowych widzowie mają możliwość poznania twórczości artystów amatorów
i profesjonalistów. (www.scek.pl)

Młodzieżowe Domy Kultury znajdują się w 5 dzielnicach miasta (Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście i Wola). Swoją wieloletnią tradycję łączą z nowymi formami edukacyjnymi, organizując interesujące zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy, konferencje, spotkania, warsztaty, imprezy środowiskowe, festiwale, przeglądy, wernisaże, wystawy. Każda placówka ma swoją specyfikę, warto zajrzeć na strony internetowe MDKów. (www.mdk.waw.pl); (mdk-mokotow.pl/dom-kultury); (www.mdkbielany.pl); (www.mdk-muranow.waw.pl); (mdkochota.edu.pl); (www.mdkandersena.pl); (www.zwpek.pl); (www.centrumszegedynska9a.pl).

 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej to ośrodki znajdujące się w dzielnicach: Mokotów, Praga Południe, Ochota i Żoliborz. Placówki zapewniają nie tylko opiekę i bezpieczeństwo, ale też wsparcie i pomoc dla rodzin. Realizują programy profilaktyczne, organizują letnią i zimową opiekę oraz atrakcyjny program spędzenia czasu wolnego od nauki. Zapraszają na imprezy okolicznościowe, konkursy, uroczystości, festyny, w tym integracyjne, wycieczki, koncerty, teatrzyki itp.. Warto zapoznać się ze szczegółową ofertą: (www.opp1.waw.pl); (www.opp2.waw.pl); (www.opp3.waw.pl); (www.opp4.waw.pl); (www.ognisko175.edu.pl); (www.oppzoliborz.waw.pl); (www.opp70.szkolnastrona.pl); (www.sp264.internetdsl.pl).

Ogrody Jordanowskie położone wśród zieleni, dysponują bezpiecznymi placami zabaw. Profesjonalna kadra zapewnia wypoczynek, rozrywkę, sport, zabawę. Prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, ale także pomaga w wyrównywaniu zaległości szkolnych. Ogrody proponują zajęcia, konkursy, przeglądy, turnieje, festiwale, warsztaty, happeningi i festyny. Organizują: wystawy, koncerty, imprezy plenerowe i środowiskowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: (www.ogrodjordanowski.pl); (www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl); (www.zwpek.pl); (oj7.szkolnastrona.pl); (www.oj8.edu.pl).

 

Międzyszkolne Ośrodki Sportowe to prężnie działające jednostki, wychowujące znanych
i podziwianych sportowców. Pięć MOS-ów ulokowanych jest na Ochocie, Pradze Południe, Śródmieściu i Woli. Ośrodki oferują profesjonalne szkolenia sportowe, prowadzą programy, przygotowują do udziału w turniejach. Przy ośrodkach działają kluby sportowe, w których utalentowani wychowankowie mają szansę uczestniczyć w profesjonalnych zawodach. Warto zajrzeć na strony internetowe, by poznać dyscypliny i osiągnięcia sportowe Ośrodków. (mos2.pl); (www.mos3.pl); (moswola.pl); (www.mosochota.waw.pl); (www.agrykola-noclegi.pl).

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” od ponad 60 lat prowadzi zajęcia dla młodych ludzi, zainteresowanych historią sztuki i rozwojem swoich talentów plastycznych. Profesjonalna kadra wspiera młodzież w odkrywaniu pasji, wrażliwości i zrozumieniu sztuki. Działają pracownie malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki, tkaniny artystycznej, biżuterii, grafiki komputerowej i wiedzy o sztuce. Ognisko organizuje wystawy, wernisaże, koncerty, targi, biennale, plenery. Ognisko przygotowuje też młodzież na uczelnie artystyczne. Hasłem: "I Ty możesz być artystą" ognisko zaprasza młodzież niepełnosprawną ruchowo do pracowni ceramicznej oraz uzdolnioną muzycznie młodzież niedowidzącą i niewidomą do pracowni muzycznej. (www.nowolipki.edu.pl)

ZAPISZ SIĘ                  ZAPRASZAMY

Już od 1 czerwca 2015 roku

Odkryj swoje pasje

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego „ŁAZIENKOWSKA”

to miejsce, w którym powstaje sztuka, realizowane są projekty, rozwijane zainteresowania i pasje. Uczestnicy zajęć są inspirowani do poszukiwań, odkryć i pobudzania wrażliwości na piękno. MDK słynie z zespołu „Fasolki” i znakomitych zajęć z edukacji ekologicznej. (www.mdk.waw.pl)

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” to najstarsza placówka. Jej historia sięga 1862 roku. MDK zaprasza na zajęcia i konkursy o różnorodnej tematyce, od gotowania poprzez kulturystykę, do archeologii i malarstwa. (mdk-mokotow.pl/dom-kultury)

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” edukuje i wychowuje od ponad 60 lat. Kadra wykorzystuje najnowsze osiągnięcia pedagogiki zabawy, różne techniki plastyczne, muzyczne i teatralne. Organizując warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, imprezy środowiskowe, współpracując ze szkołami, przygotowując młodzież do egzaminów na uczelnie artystyczne doświadczeni pedagodzy, wśród których są animatorzy kultury i czynni artyści zostają w pamięci na długie lata. (www.mdkbielany.pl)

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. Cypriana Kamila Norwida od początku swojego istnienia prowadzi autorskie zajęcia edukacji kulturalnej. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z grafiki komputerowej, tańca i animacji. Prowadzone są także zajęcia z zakresu, czytelnictwa, kultury materialnej , tradycji i obyczajów. „Wydajemy własną książkę” to konkurs, dzięki któremu w placówce powstała biblioteka pełna książek, których autorami są dzieci i młodzież. (www.mdk-muranow.waw.pl)

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” od ponad 50 lat wpisuje się w przestrzeń kulturalną dzielnicy, MDK oferuje różne formy zajęć stałych (taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, sportowe, komputerowe), warsztatowych (m.in. Niezależny Miesięcznik Młodzieży „Korniszon”) i klubowych (m.in. Klub profilaktyczno-rozwojowy „X”) oraz imprezy i konkursy, które pozwalają rozwijać zainteresowania i talenty, umiejętności oraz wrażliwość artystyczną i osobowość, są także doskonałą formą zagospodarowania wolnego czasu w bezpiecznym miejscu i ciepłej atmosferze. (mdkochota.edu.pl)

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak powołany w 1959 r. realizuje zajęcia o różnorodnej tematyce, oferuje interesujące zajęcia podczas letnich i zimowych wakacji. MDK organizuje przeglądy, wernisaże, spektakle dla uczestników od 4 roku życia, w tym także zajęcia integracyjne dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (www.mdkandersena.pl)

Młodzieżowy Dom Kultury jako część Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej pragnie stworzyć każdemu uczestnikowi szansę na kreatywne, oryginalne działania, pozytywnie wpłynąć na rozwój jego wyobraźni i wrażliwości, pomóc w odniesieniu sukcesu. Aktywność twórcza rozwijana jest w różnych pracowniach m.in.: makramy, ceramicznej, tańca, komputerowej, mikromodelarstwa, historii wojskowej czy modelarstwa. Prowadzone są warsztaty kreatywności oraz twórczych poszukiwań. (www.zwpek.pl)

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej od 6 lat prowadzi warsztaty, kluby i imprezy i konkursy dla dzieci i młodzieży. Realizując zadania z zakresu edukacji kulturalnej, przygotowuje młodych ludzi do aktywnego odbioru sztuki i czynnego udziału w życiu kulturalnym. (www.centrumszegedynska9a.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 oferuje różne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach pomocy najmłodszym realizuje program „Chronimy dzieci” i podejmuje działania na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Wydaje gazetkę „Super Jordanek” oraz organizuje festyny, spotkania, zapewnia opiekę
i atrakcyjny program w czasie ferii i wakacji. (www.opp1.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 prowadzi zajęcia dla uczestników w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne, a placówka zaprasza na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz doskonalące różne umiejętności. (www.opp2.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 zaprasza uczestników w różnym wieku na zajęcia w trakcie roku szkolnego, ferii i wakacji. Wśród propozycji można odnaleźć zajęcia takie jak: „Eksperymenty na wesoło”, „Ogniste Skrzaty”,Jujitsu czy Scrabble. Placówka prowadzi zajmuje się także profilaktyką związaną z przemocą wobec dzieci. (www.opp3.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 od ponad 40 lat proponuje zajęcia, które rozwijają uzdolnienia wychowanków i wyrównują szanse edukacyjne. Uczy radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się
w trudnych sytuacjach. Kształtuje podstawowe nawyki współżycia społecznego oraz umiejętności gospodarowania wolnym czasem. Duży nacisk kładzie na aspekty wychowawcze i profilaktyczne. Dodatkowo organizuje integracyjne festyny, wieczornice oraz poradnictwo dla rodziców w ramach wspierania wychowawczej funkcji rodziny. (www.opp4.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” to miejsce, w którym kadra pracuje zgodnie z zasadą zaufania, wspólnego działania i wspólnego sukcesu. Przyjazną atmosferę tworzą nauczyciele, rodzice i dzieci. Do ogniska zaprasza się uczestników w wieku od 7 do 18 lat. (www.ognisko175.edu.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” utworzone w styczniu 1998 r. proponuje zajęcia w sali: komputerowej, plastycznej, muzycznej i gimnastycznej. Proponuje zajęcia przedmiotowe, witrażu
i ceramiki, zajęcia z bajkoterapii i sportowe. Opiekunowie nie tylko uczą, ale dają radość, możliwość zaprezentowania swoich dokonań i satysfakcję ze wspólnego działania. (www.oppzoliborz.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 wspomaga rozwój wychowanka, jego zdolności, talentów i pasji. Zapewnia korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni, pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów. Przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w zawodach czy przeglądach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.(www.opp70.szkolnastrona.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy SP 264 zaprasza nazajęcia w godzinach popołudniowych. Oferta placówki zawiera szereg ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży, w kategorii: sportowe, artystyczne, naukowe i Miasteczko Ruchu Drogowego. Uczestnicy korzystają m.in. z siłowi, wydają gazetkę pn. „Zebra”, grają w szachy. Kadra ogniska pomaga uczniom w nauce. (www.sp264.internetdsl.pl)

II Ogród Jordanowski to budynek z salami dydaktycznymi i sportowymi wyposażonymi do gry
w tenisa stołowego, bilard i grę „piłkarzyki”. Ogród dysponuje rozległym terenem rekreacyjno-sportowym z amfiteatrem, boiskami, sprzętem i urządzenia zabawowymi oraz torem wrotkowo-rolkowym, który jest dostępny przez cały rok kalendarzowy.

Oferta zajęć Ogrodu skierowana jest do dzieci oraz młodzieży. Proponowane przez placówkę zajęcia dają możliwość wypoczynku, zabawy, rozwoju uzdolnień oraz wyrównywania zaległości szkolnych. (www.ogrodjordanowski.pl)

III Ogród Jordanowski prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz otwarte imprezy, akcje, zawody, festiwale, warsztaty, happeningi i festyny. Organizuje różne formy wypoczynku zimowego
i wakacyjnego
. Stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej
w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp., a także służy pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych wychowanków.
(www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl)

V Ogród Jordanowski jako część Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej jest placówką, w której każdy uczestnik może odnieść sukces, proponowane tutaj zajęcia dają radość, uczą mądrości i spełniają twórcze marzenia. Profesjonalna kadra dba o dobre relacje, uczy wiary we własne siły i odpowiedzialności. Ogród proponuje zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczne, komputerowe, kreatywności. (www.zwpek.pl)

VII Ogród Jordanowski to rozległy teren wśród zieleni, na którym znajdują się boiska rekreacyjno – sportowe, górka saneczkowa, amfiteatr i plac zabaw. Dzieci i młodzież korzystają z zajęć sportowo - rekreacyjnych i świetlicowych, natomiast starsi mieszkańcy Pragi mogą odpoczywać wśród zieleni. Ogród zaprasza do „Klubiku Maluszka i  Mamy” oraz seniorów na zajęcia "NORDIC WALKING"
w ramach programu  "Trening i Relaks" 

Dla dzieci i młodzieży organizowane są zajęcia artystyczne i sportowe oraz akcje, warsztaty
i spotkania tematyczne.
(oj7.szkolnastrona.pl)

VIII Ogród Jordanowski zaprasza do nowego, funkcjonalnego obiektu, na którym znajdują się: skate park, bulodrom, place zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej
i siatkówki. VIII Ogród to także obiekt rekreacyjno – sportowy „Syrenka 4” oraz korty tenisowe.
Organizowane są tu igrzyska, turnieje i zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. (www.oj8.edu.pl)

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, który działa od ponad 55 lat, prowadzi szkolenie sportowe w sekcjach wioślarskiej, żeglarskiej i windsurfingu. W ośrodku prowadzony jest program „Energia Sailing” oraz impreza „Wioślarska Liga Podstawówek”. Filia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2, w której odbywa się część praktyczna zajęć, znajduje się w nad Zalewem Zegrzyńskim, w Zegrzu Południowym. (http://mos2.pl)

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego VARSOVIA działa od 1959 roku. MOS dysponuje pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią oraz kortami tenisowymi. Ośrodek jest organizatorem licznych imprez sportowych, m.in. ,,Graj jak Robert Lewandowski", czyli najsłynniejszy wychowanek MOSu nr 3. Oprócz zajęć rekreacyjnych prowadzone jest szkolenie sportowe w takich dyscyplinach jak:piłka nożna, ręczna i siatkowa, fitness i tenis. Dzieci i młodzież mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności, uczestnicząc w całorocznych zajęciach oraz rozgrywkach ligowych i turniejach.(www.mos3.pl)

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 „WOLA" istnieje od 1965 roku. Ośrodek dysponuje halą sportową, w której prowadzi szkolenie w sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. Zaprasza chętnych od 10 roku życia, którzy chcą nauczyć się profesjonalnie grać. (moswola.pl)

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 propaguje sportowy oraz rekreacyjno - zdrowotny sposób spędzania wolnego czasu, wpływając na poprawę zdrowia i sprawności fizycznej młodzieży. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 21.00. Placówka promuje koncepcje pracy oparte na najnowszych metodach treningowych, wieloletniej praktyce i wysokokwalifikowanej kadrze nauczycielsko -  trenerskiej. Ośrodek posiada: halę sportową, basen, siłownię oraz dwie mniejsze salki do ćwiczeń korekcyjnych i prowadzi sekcje sportowe. W placówce działa Centrum Korekcji Wad Postawy. Organizowane są również imprezy okazjonalne, turnieje piłki ręcznej i koszykówki, zawody dla przedszkoli (Olimpiada Przedszkolaków), akcja "Lato w mieście" i "Zima
w mieście".
(www.mosochota.waw.pl)

 

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola zasługuje na miano kolebki sportu warszawskiego, w 1908 roku placówka uzyskała zezwolenie na uprawianie sportów. Od roku 2005 młodzież korzysta z nowego kompleksu boisk do gier zespołowych. Klub zaprasza do dwóch sekcji chłopców uprawiających piłkę nożną w wieku 7 lat i ręczną od 10 roku życia. Wychowankiem Agrykoli jest znany piłkarz Wojciech Szczęsny.Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego dysponuje bazą noclegową, salami konferencyjnymi, zaprasza do restauracji i proponuje profesjonalny catering,
a także oferuje odnowę biologiczną i rehabilitację
. (www.agrykola-noclegi.pl)

R E G U L A M I N

Korzystania z obiektów sportowych

(boiska sztucznego do piłki nożnej oraz boisk wielofunkcyjnych)
Warszawskiego Centrum  Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

1. KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW ZA ZGODĄ DYREKCJI WCSM „AGRYKOLA”.

2. Wejście na boisko jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

3. Dzieci i młodzież korzystają z obiektów wyłącznie pod opieką nauczyciela lub prawnych opiekunów.
4. Osoby dorosłe oraz dzieci z rodzicami korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
5. Pierwszeństwo w korzystaniu obiektu maja grupy WCSM Agrykola.
6. Warunkiem korzystania z boisk sztucznych jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boiskach dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.
7. Bez zgody Dyrekcji na terenie placówki oświatowej obowiązuje zakaz filmowania, nagrywania, robienia zdjęć do celów publicznych.
8. Na terenie obiektów sportowych zabrania się:
- Wykorzystywania boisk i sprzętu sportowego do innych celów niż ich przeznaczony,
- Wchodzenia i wieszania się na bramkach, koszach i ogrodzeniu,
- Wprowadzania zwierząt,
- Palenia papierosów, rozpalania ognisk,
- Wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,
- Wjeżdżania rowerami, wrotkami i innymi pojazdami.
9. Od 1 listopada boiska wielofunkcyjne – NIECZYNNE. Korzystanie z obiektów na własną odpowiedzialność.

Za wypadki  zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu
dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

                                                                                         

                                                                                                                          Dyrektor WCSM Agrykola

R E G U L A M I N

Korzystania z boiska głównego i bieżni
Warszawskiego Centrum  Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

     

 1. KORZYSTANIE Z BOISKA GŁÓWNEGO WCSM „AGRYKOLA” WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ DYREKTORA.
 2. Bieżnia jest ogólnie dostępna w godz. 7:00-21:00 z wyłączeniem czasu, w którym rozgrywane są mecze lub inne imprezy sportowo-rekreacyjne. Terminarz rozgrywek znajduje się przy wejściu do budynku na tablicy ogłoszeń. Zalecane jest zachowywanie dystansu przy uprawianiu sportu (analogicznie jak przy przemieszczaniu się). 
 3. Dzieci i młodzież korzystają z obiektów wyłącznie pod opieką nauczycieli, trenerów lub osoby dorosłej.
 4. Na boisko i bieżnię wchodzimy wyłącznie w obuwiu sportowym.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektów zgodnie z przeznaczeniem zabrania się:
 • Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 • Zaśmiecania obiektu oraz wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów ,
 • Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe ( „wieszania się” na bramkach ),
 • Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
 • Wprowadzania zwierząt,
 • Korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem ,
 • Korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia,
 • Wchodzenia na boisko główne bez zgody Dyrekcji.
 1. Podczas meczu kibice obowiązani są do przebywania na trybunach. 
 2. Zawodnicy rezerwowi korzystają z ławek dla nich przeznaczonych. 
 3. Ze względów bezpieczeństwa podczas meczy zabrania się biegania i przebywania na bieżni oraz w pobliżu wejść do szatni dla zawodników. 
 4. Grupy powyżej 15 osób korzystają z obiektu za zgodą Dyrektora WCSM Agrykola po wcześniejszym ustaleniu godziny zajęć. 
 5. Dyrektor WCSM Agrykola nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.
 6. Użytkownicy indywidualni korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
 7. W przypadku opadów śniegu bieżnia jest nieczynna.
 8. Zniszczenia i szkody oraz inne zdarzenia niezgodne z ustaleniami niniejszego regulaminu należy zgłaszać do Dyrektora obiektu, w sekretariacie, ewentualnie na recepcji. 
 9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 10. Robienie zdjęć i nagrywanie jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez Dyrektora obiektu. 
 11. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

 

Za wypadki  zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu
dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

 

Dyrektor WCSM Agrykola

UWAGA !

Dn. 04.06.2024 roku od godziny 6:00 do 8:00 OBIEKT NIECZYNNY

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

zwane dalej Centrum jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą, instytucją edukacyjną m.st. Warszawy.

Centrum tworzą:

Podstawowym zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, informacji krajoznawczo – turystycznej oraz miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich osób akceptujących regulamin schroniska.

Zadania realizujemy w oparciu o wygodną i nowoczesną bazę noclegową, odpowiednio wyposażone sale konferencyjne oraz odnowę biologiczną. Kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra zawsze reaguje na potrzeby naszych gości, zapewniając możliwie najwyższy poziom usług.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania określone w ustawie w szczególności:

 • umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku
 • uprawianie wybranej dyscypliny sportowej
 • rozwija zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki

 UCHWAŁA NR LIX/1872/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z 20 stycznia 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia SSM nr 2 - EDSM w Warszawie , ul, Smolna 30 w Warszawie, ul. Długa 18/20 wchodzącego w skład Zespołu Pacówek - EDSM w Warszawie , ul. Długa 18/20 - do pobrania

Warsaw Youth Sport Centre "Agrykola"

Called "Centrum" is a educational and public-educational institution of the
capital of city Warsaw.

 

Centrum consist:

 • School Youth No. 1 "Agrykola"
 • Interschool Sport Centre No. 1 "Agrykola"
 • MOS "Omega" in Stręgielk

 

The main task of our hostel is dissemination of sightseeing and tourism as an active form of recreation, providing students of educational Assistance, sightseeing-touristic information, accommodation for the kids, students and everyone who accept our regulations.

We execute tasks on the basis of comfortable and modern accommodation facilities, conference rooms and wellness. Competent and highly qualified staff always respond to the need of the quests, ensuring the highest level of service.

 

Interschool Sports Centre carries out the tasks specified in the Act, in particular:

 • Allows you to boost physical fitness, developing and nurturing the habits of active rest
 • Practicing the selected sport
 • Develops a taste for doing sightseeing and tourism.

 

Q: Kiedy można dokonać rezerwacji ?
A: Rezerwacji można dokonywać nawet kilka miesięcy wcześniej, to samo dotyczy grup zorganizowanych. Bliżej terminu rezerwacji prosimy oczywiście o potwierdzenie rezerwacji.
Czy przed przyjazdem należy wpłacić zadatek, jak można dokonać opłaty za pobyt ?
Wpłata zadatku dotyczy grup zorganizowanych. Osoby indywidualne mogą zapłacić kartą bądź gotówką w dniu przyjazdu. Nocleg też może zostać opłacony przed przyjazdem na podstawie faktury Proforma. Płatność tylko w polskiej walucie.
Kto może nocować w schronisku ?
Osoby indywidualne, grupy zorganizowane, młodzież szkolna z opiekunami, osoby niepełnoletnie bez opiekunów ( pod warunkiem dostarczenia zgody opiekuna na pobyt i danymi kontaktowymi).
Jaki dokument należy okazać przy meldowaniu?
Należy mieć przy sobie ważny dokument ze zdjęciem , może być to dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja ( w przypadku uczniów).
W jakich godzinach można się zameldować?
Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 i trwa do godziny 12:00 następnego dnia. W wyjątkowych sytuacjach pokoje mogą zostać udostępnione wcześniej oczywiście jeżeli będą gotowe do użytku.
Czy jest możliwość wystawienia paragonu bądź faktury VAT za nocleg?
Tak, przy opłaceniu noclegu gość dostaje paragon ewentualnie fakturę VAT, jeżeli wcześniej podał pełne dane do rachunku.
Czy w przypadku uczniów, studentów obowiązują zniżki?
Tak, w przypadku uczniów, studentów, nauczycieli obowiązują niższe ceny , warunkiem jest ważna legitymacji. W przypadku zorganizowany grup szkolnych z opiekunami proponujemy dodatkowo jeszcze niższe ceny.
Iloma miejscami dysponuje obiekt ?
Dysponujemy 112 miejscami. Z podziałem na standard schroniskowy i hotelowy.
Ile pokoi jest w standardzie hotelowym ?
Dysponujemy 11 pokojami jednoosobowymi, 12 pokojami dwuosobowymi, 2 pokojami trzyosobowymi, 2 apartamentami .
Ile pokoi, sal jest w standardzie schroniskowym?
W części schroniskowej dysponujemy 7 pokojami wieloosobowymi ( 4,5 lub 6 miejsc) oraz salami 8-osobową i 20-osobową .
Jakie jest wyposażenie pokoju w standardzie hotelowym?
W pokoju jest łazienka, telewizor, telefon ( z wyjątkiem pokoju trzyosobowego).
Jakie jest wyposażenie pokoju w standardzie schroniskowym?
W pokojach wieloosobowych są łóżka, pościel, szafki na rzeczy osobiste. W salach wieloosobowych nocleg jest na materacach, pościel jest wliczona w cenie noclegu. Łazienki znajdują się w korytarzu.
Czy łazienki są podzielone ze względu na płeć ?
Tak , łazienki są podzielone.
Czy pokoje w standardzie schroniskowym są podzielone na damskie i męskie?
Tak, dzielimy pokoje ze względu na płeć , dotyczy to szczególnie grup szkolnych. W przypadku wynajęcia całego pokoju przez grupę osób , taki podział nie jest przymusowy.
Co jest wliczone w cenę noclegów?
W cenę noclegów wliczony jest pościel i podatek VAT.
W jaki sposób można skorzystać w wyżywienia ?
Wyżywienie można zamówić w restauracji, która znajduje się w tym samym budynku ( ajent). Dysponujemy również pomieszczeniem kuchennym, z którego mogą korzystać goście. Na życzenie udostępniamy miejsce, w którym można spożyć posiłek.
W co wyposażone jest pomieszczenie kuchenne?
Do dyspozycji gości są lodówki, mikrofalówka, czajnik elektryczny, sztućce, talerze, kubki. W przypadku większych grup prosimy o zabranie ze sobą sztućców , talerzy, kubków.
Czy obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych?
Tak, obiekt jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda. Pokoje są ze specjalnie przystosowanymi łazienkami.
Iloma takimi pokojami dla niepełnosprawnych dysponuje obiekt?
Takie pokoje znajdują się w standardzie hotelowym. Mamy 1 pokój jednoosobowy i 2 pokoje trzyosobowe.
Czy w schronisku jest dostęp do Internetu?
Tak, goście mogą korzystać z bezpłatnego WIFI ( hasło można otrzymać na recepcji).
Czy obiekt jest czyny całą dobę?
Tak, obiekt jest czynny całą dobę, recepcja również . Obiekt jest zamykamy około godziny 24.00 jednak nie ma problemu z późniejszym wyjściem czy też powrotem.

Czy obowiązuje cisza nocna ?
Tak w godzinach 22:00-6:00. Goście, którzy przychodzą późno lub wcześnie wychodzą , nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.
Czy schronisku mogą przebywać osoby nie zameldowane?
Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w schronisku od godziny 22:00 do godziny 7:00 następnego dnia.
Czy obiekt dysponuje parkingiem, czy w pobliżu znajduje się parking?
Dysponujemy bezpłatny, niestrzeżonym parkingiem. W pobliżu znajduje się prywatny strzeżony parking.
Jakie rozrywki oferuje schronisko?
Odpłatnie można skorzystać z piłkarzyków , bilardu. Nieodpłatnie można wypożyczyć gry planszowe, Xbox. Na zewnątrz można korzystać z bieżni.
Czy obiekt jest monitorowany?
Tak ,obiekt jest monitorowany to znaczy korytarze, recepcja, wejście do obiektu. Dodatkowo zatrudniony jest pracownik ochrony.
Czy na terenie schroniska można palić i pić alkohol?
Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu dodatkowo w budynku jest zakaz palenia .
Czy obiekt dysponuje salami konferencyjnymi?
Tak, dysponujemy 5 sala konferencyjnymi.
Czy można wypożyczyć dodatkowy sprzęt?
Tak, możemy wypożyczyć laptop, rzutnik multimedialny, Flipchart, tablice sucho ścierne. Część sal jest już wyposażona w telewizory ,ekran, nagłośnienie, klimatyzację. We wszystkich sala jest dostęp do bezpłatnego Wifi. Dodatkowych informacji na temat sprzętu prezentacyjnego udziela recepcja, telefonicznie lub też mailowo.
Czy pobliżu schroniska znajdują obiekty turystyczne?
Nasze schronisko znajduje się w pobliżu Łazienek Królewskich, Zamku Ujazdowskiego, Sejmu. W ciągu 15 minut można dojechać do Starego Miasta, centrum.

    Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola” w Warszawie ul. Myśliwiecka 9 działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z poź zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.03.2005r Dz. U. Nr 52.

    Podstawowym zadaniem Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo – turystycznej oraz zapewnienie miejsc noclegowych dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych przez Międzyszkolny  Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola” imprezach sportowych. Dzięki sukcesywnej modernizacji schronisko podnosi swój standard dopasowując się do rosnących wymagań gości. Dzięki temu  zyskujemy  oddanych sympatyków, którzy goszczą u nas nieustannie od lat.

     SSM NR 1 Agrykola to zaplecze noclegowe w rodzinnej atmosferze, malowniczy zakątek, oaza ciszy i spokoju. Znakomita lokalizacja daje możliwości wypoczynku w otoczeniu zieleni przylegającego Parku Łazienkowskiego - najpiękniejszego zespołu parkowo-pałacowego w Europie oraz panoramy na Zamek Ujazdowski.

    Położenie z dala od zgiełku miasta ale gwarantujące szybkie dotarcie do oddalonego o 3 km centrum kulturalnego i handlowego Warszawy.

    Położony w kompleksie sportowym, do dyspozycji gości:

 • sauna
 • gabinety odnowy biologicznej.

 

Obiekt posiada I kategorię

Oferujemy nowoczesną bazę noclegową w dwóch standardach, dopasowana do każdego klienta:

 • w części o podwyższonym standardzie polecamy apartamenty oraz jedno-, dwu- i trzy- osobowe
 • w części turystycznej polecamy pokoje trzy i czteroosobowe ( łazienka w korytarzu).

Korty tenisowe ziemne - czynne w okresie od 1 maja do 30 października wypożyczalnia sprzętu sportowego (sprzęt rekreacyjny; rowery, łyżworolki, w zimie lodowisko - łyżwy)

Odległość od lotniska Okęcie wynosi 11 km, od dworca kolejowego Warszawa Centralna 3 km.

Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wysoko wykwalifikowana kadra  zawsze z uśmiechem służy radą i pomocą.

 

The main task of our hostel is dissemination of sightseeing and tourism as an active form of recreation, providing accommodation for students, educational Assistance and sightseeing-touristic information, youth participating in organized by Interschool Sports Centre No. 1 "Agrykola" sporting events. Thanks to the gradual modernization shelter raises its standard of adjusting to the growing need of our quests. Thanks to gain supporters, who host with us for years.

SY No. 1 "Agrykola" it is an accommodation facilities in a family atmosphere, scenic location, an oasis of peace and tranquility. Perfect location is giving many opportunities of recreation in surrounded of greened of the adjacent Lazienki Park - the most beautiful park and palace complex in Europe and panorama of the Ujazdowski Castle.

Location away from the hustle and bustle of the city but ensure quick access (only 3km) to get to the cultural and commercial centre od Warsaw.

In sporting complex we offer:

 • sauna
 • solarium
 • wellness

Object has a 1st category. 

 

We offer a new accommodation in 2 standards, adapted to each client:

 • In a higher standard we offer apartments, single, double, triple rooms
 • In a touristic we offer triple or four room.

 

Tennis ground - open from 01. May to 30. October. Sport equipment  rental (recreational equipment, bicycles, roller blades, in Winter time - skates) 

Distance from Warsaw Chopin Airport is 11 km, from Railways Station (Warszawa Centralna) - 3 km.

Hostel is full adapted for a disable people.

Hightly qualified staff is always happy to help.

 

WCSM Agrykola w Warszawie

jest publiczną placówka oświatową wychowawczą - placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez m.st. Warszawę w formie jednostki organizacyjnej, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.03.2005r Dz. U. Nr 52 .

 

WCSM Agrykola tworzą

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”

MOSS Omega w Stręgielku

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

STATUT - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola” Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

STATUT - Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

STATUT - WCSM "Agrykola" PPS-MOSS "Omega" w Stręgielku

STATUT - Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

STATUT

MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO „Agrykola”

przy MOS Nr 1 „Agrykola” w Warszawie, ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Międzyszkolny Klub Sportowy „Agrykola” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest m.st. Warszawa
 2. Siedzibą Klubu jest Warszawa

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysło
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form >współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem placówki przy której działa, radą pedagogiczną, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na działalność statutową Klubu.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.  zwyczajnych,

2.  wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być: dzieci i młodzież uczestnicząca w rozgrywkach w ramach Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Agrykola”, oraz nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”, którzy złożą pisemną deklarację członkowską , zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Głosu stanowiącego oraz uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu, z głosem doradczym.2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1.  Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2.  Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3.  Godne reprezentowanie barw Klubu.

4.  Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

§ 15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 • umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez 1 roku i nie płacenie składek przez ten czas
 • działania na szkodę Klubu.
 1. Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków skreślonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały
 2. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 2 lata

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd  raz na rok
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1.  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko­misji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, rozwiązania klubu i przeznaczenia majątku
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, co do których statut nie określa właściwości władz

2.   Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej ½  członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

3.  W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zebraniem.

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa, V-ce Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  raz na dwa miesiące).
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej ½ liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z V-ce Prezesa lub Sekreta­

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obwiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 8. rozstrzyganie sporów w Klubie.

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni
 4. Z Zarządu członka może odwołać tylko Walne Zebranie

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie >posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
 3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o zawie­
 4. Z komisji Rewizyjnej członka może odwołać tylko Walne Zebranie.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu o no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba tych osób nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. wykluczenia
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje budżetowe na zadania zlecone,
  3. darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
  4. dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług),
  5. dochody ze sprzedaży majątku,
  6. inne źródła.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowaniazobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących:  Prezesa,  V-ce Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecnościco najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
 3. Likwidator po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji 

 

STATUT

Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Warszawie ul. Myśliwiecka 9 działa na podstawie:

 • Ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z poź zmianami),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), 
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606) 
 • Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), 

§ 2

 1. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zwane dalej Centrum jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą. 
 2. Centrum tworzą:
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola” 
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”
 • Filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” pod adresami ul. Smolna 30, ul. Długa 18/20
 • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku
 1. Placówki wchodzące w skład Centrum zachowują swoje odrębne statuty. 
 2. Organem prowadzącym Centrum jest m. st. Warszawa 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

Cele i zadania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

Rozdział III

Nazwa placówki 

§ 4

 1. Nazwa i adres placówki mają następujące brzmienie:

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”,  00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9

 1. Placówki wchodzące w skład Centrum noszą nazwy: 
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
 • Filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” pod adresami ul. Smolna 30, ul. Długa 18/20
 • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku

§ 5

 1. Ustalona dla Centrum nazwa jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
 2. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej napis:
  Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział IV

Organy Centrum

§ 6

Za funkcjonowanie Centrum odpowiadają:

 • Dyrektor 
 • Wicedyrektor ds. administracyjnych 
 • Wicedyrektor ds. pedagogicznych
 • KierownikPozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku

Dyrektor powołuje wicedyrektorów oraz kierownika  Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku.

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Centrum i reprezentowanie go jednoosobowo na zewnątrz, 
  • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań Centrum 
  • przygotowanie i realizacja planu dochodów i wydatków 
 2. Dyrektor przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli, oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 4. Dyrektor współpracuje z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi i turystycznymi, które działają na rzecz dzieci i młodzieży. 
 5. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora vice-dyrektor
 6. Dyrektor i wice-dyrektor ds. dydaktycznych sprawują nadzór pedagogiczny. 
 7. Dyrektor Centrum jest jednocześnie dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”, dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku.

§ 7

 1. Nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola” stanowią jedną radę pedagogiczną Centrum, której przewodniczącym jest Dyrektor.

Rozdział V

Organizacja i zasady funkcjonowania Centrum

§ 8

Organizacja i zasady funkcjonowania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

§ 9

 1. Szczegółową organizację na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora Centrum do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

§ 10

Placówka opracowuje własne programy i plan pracy.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

§ 11

Uregulowania dotyczące pracowników placówek wchodzących w skład Centrum są zawarte w odrębnych statutach.

Rozdział VIII

Działalność administracyjna, finansowa i gospodarcza

§ 13

 1. Centrum jest jednostką budżetową. 
 2. Księgowość Centrum jest prowadzona wspólnie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku według odrębnych przepisów. 
 3. Centrum prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 4. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 14

 1. Centrum może współpracować z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami prowadzącymi statutową działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 
 2. Centrum może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze na zlecenie lub za zgodą organu prowadzącego. 
 3. Sprawy nie ujęte w statucie placówki i nie wynikające bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, szczegółowo określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Radę Pedagogiczną Centrum.

 

WCSM Agrykola w Warszawie jest publiczną placówka oświatową wychowawczą - placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez m.st. Warszawę w formie jednostki organizacyjnej, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.03.2005r Dz. U. Nr 52 .

 

 

WCSM Agrykola tworzą

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”

 

STATUT

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola” zwany dalej Ośrodkiem funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Kuratorium Oświaty z dnia 1 września 1970r.
 2. Niniejszy statut reguluje zakres działalności i organizację ośrodka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.03.2005r Dz. U. Nr 52 poz. 466, 467.
 3. Ilekroć w dalszych przepisach mowa bez bliższego określenia o:
  • Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego ośrodka
  • Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka
  • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka
  • Pracowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Ośrodku
  • Wychowankach i uczestnikach – należy przez to rozumieć każdego figurującego na listach grup ćwiczebnych uczestnika zajęć organizowanych przez Ośrodek.

Rozdział II

Zadania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie w szczególności:

 1. umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej
 2. rozwija zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki
 3. organizuje zawody dla uczestników Ośrodka i innej młodzieży szkolnej
 4. prowadzi naukę gry w piłkę nożną i piłkę ręczną dla dzieci i młodzieży - prowadzi działalność sportowo – rekreacyjną ogólnodostępną
 5. prowadzi działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej wadami postawy, jak również organizuje zajęcia korekcyjne dla osób z tymi wadami
 6. organizuje wypoczynek letni i zimowy dla uczestników zajęć w Ośrodku
 7. wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami.

Rozdział III

Nazwa ośrodka

 1. Ośrodek nosi nazwę: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”
 2. Ośrodek wchodzi w skład Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” i używa jego pieczęci
 3. Siedzibą Ośrodka jest obiekt sportowy zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 9.
 4. Ośrodek jest placówką podległą m. st. Warszawa
 5. Ośrodek użytkuje boiska piłkarskie; boiska do małych gier; korty tenisowe i budynek administracyjny w którym znajdują się: schronisko młodzieżowe, bar, administracja Ośrodka, gabinety odnowy biologicznej oraz szatnie dla dzieci i młodzieży.

Rozdział IV

Organy Ośrodka

 1. Organami Ośrodka są:
  • Dyrektor Ośrodka
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
 2. Do obowiązków Dyrektora należy:
  1. opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Ośrodka lub ich projektów
  2. opracowanie zakresów obowiązków pracowników Ośrodka
  3. dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnianie nauczycieli
  4. dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnienie
  5. kierowanie całokształtem działalności Ośrodka, a w szczególności:
   • zatwierdzanie tworzonych grup ćwiczebnych i organizacji sekcji piłki nożnej i ręcznej
   • zapewnienie sprawowania opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do ich rozwoju fizycznego
   • współdziałanie z samorządami uczestników
   • zapewnienie warunków bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki
   • sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli, zachęcanie do doskonalenia zawodowego oraz ocenianie ich
   • dbałość o mienie Ośrodka, wyposażenie w niezbędnych sprzęt
   • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla działalności Ośrodka w ramach obowiązujących przepisów
   • opracowanie programów rozwoju bazy materialno – technicznej
   • ściśle przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
   • opracowanie projektów budżetu Ośrodka
   • stworzenie warunków do wykonywania i realizacji uchwał organów Ośrodka i zaleceń władz nadrzędnych zgodnie z ich kompetencjami i dobrem Ośrodka
   • nadzór nad organizacja wszelkich przedsięwzięć zgodnie z planami działalności Ośrodka
 3. Dyrektor ma prawo:
  1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Ośrodka
  2. zatrudnienia i zwalniania pracowników Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami
  3. premiowania i nagradzania pracowników Ośrodka oraz udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  4. występowania z wnioskiem w sprawie przyznawania pracownikom Ośrodka odznaczeń, nagród i wyróżnień
  5. oceny pracy pracowników Ośrodka
  6. podejmowania decyzji w sprawie wewnętrznej organizacji pracy Ośrodka i jej bieżącego funkcjonowania
  7. wykorzystywania środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi
  8. reprezentowania Ośrodka na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji
 4. Dyrektor odpowiada za:
  1. poziom uzyskiwanych przez Ośrodek wyników nauczania i osiągnięć sportowych
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny, hospituje prowadzone zajęcia
  3. zapewnienie właściwej opieki nad wychowankami
  4. zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami prawa
  5. bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Ośrodek
  6. stan sanitarny Ośrodka
  7. stan ochrony przeciwpożarowej obiektu Ośrodka
  8. zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz zabezpieczenie przechowywania pieczęci i druków ścisłego zarachowania
 5. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami.
 6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora jest ostateczna.
 7. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 8. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku.
 9. Za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w jej zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dyrektora.
 10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności ½ członków Rady.
 12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 13. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobra osobiste wychowanków i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
 14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: - zatwierdzanie planów pracy Ośrodka, - podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników.
 15. Rada Pedagogiczna opiniuje: - organizację pracy Ośrodka, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pozalekcyjnych, - projekt planu finansowego Ośrodka, - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 16. Samorząd uczestników wybieranych jest spośród uczestników grup ćwiczebnych Ośrodka.
 17. Zasady wyborów i szczegółowy zakres działania określają odrębne regulaminy.
 18. Obowiązki i kompetencje zastępcy dyrektora określa dyrektor Ośrodka.
 19. Do podstawowych obowiązków zastępcy dyrektora należy:
  • pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności,
  • nadzór nad imprezami sportowymi organizowanymi przez Ośrodek,
  • prowadzenie dokumentacji pracowników Ośrodka,
  • przygotowanie zastępstw,
  • nadzór nad pracą pracowników
 20. Dyrektor wraz z zastępcą dyrektora stanowią kierownictwo Ośrodka.

Rozdział V

Organizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola"

 1. Podstawą działalności Ośrodka jest:
  1. organizacja sportowych zajęć pozaszkolnych
  2. nauka gry w piłkę nożną i ręczną, tenisa ziemnego dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
  3. zajęcia profilaktyczne
 2. Grupy ćwiczebne funkcjonują zgodnie z tygodniowym planem Ośrodka.
 3. Zajęcia odbywają się według planu pracy zgodnie z założeniami dydaktycznymi
 4. Prowadzący poszczególnie grupy ćwiczebne działają na podstawie indywidualnych planów pracy wynikających z ogólnych założeń dydaktycznych mieszczących się w planie pracy Ośrodka.
 5. Szkoleniem sportowym objęte są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponad podstawowych do wieku 18 lat.
 6. Tworzone grupy liczyć winny co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo.
 7. Jednostka zajęć stałych trwa 45 minut.
 8. Zajęcia dla poszczególnych grup mogą być łączone w ciąg jednostek 45 min. Zgodnie z planem pracy.
 9. Ośrodek prowadzi zajęcia o charakterze okazjonalnym – masowym organizując imprezy sportowe dla środowiska.
 10. Odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych jest organizator.
 11. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ośrodka, który zatwierdzony jest przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 12. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego. Udostępnia obiekty dla szkół na zajęcia w ramach WF i Dni Sportu, itp.
 13. czas pracy Ośrodka zgodny jest z możliwościami organizacyjnymi jak również dostosowany jest do potrzeb środowiska.
 14. Godziny funkcjonowania ośrodka wynikają z założeń planu dydaktycznego zatwierdzonego przez Radę Pedagogicznego.
 15. Ośrodek prowadzi stałe formy zajęć od poniedziałku do niedzieli. Jest placówką nie feryjną.
 16. Imprezy okazjonalne, okresowe, masowe organizowane mogą być również w dni ustawowo wolne od pracy.
 17. Ośrodek prowadzi zajęcia pozaszkolne w dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych: piłki nożnej i piłki ręcznej oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne, o charakterze ogólnorozwojowym.
 18. Organizacja grup ćwiczebnych zależy od możliwości Ośrodka (baza, zatrudnienie i potrzeby środowiska itp.)
 19. Ośrodek może bezpłatnie udostępniać obiekty sportowe dla stowarzyszenia działającego przy MOS zgodnie z zawartym porozumieniem

Rozdziała VI

Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

 1. Zajęcia z uczestnikami w Ośrodku prowadzą nauczyciele, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
 2. Ośrodek zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w pkt. 1 i 2 określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z młodzieżą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników.
 5. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. realizacja programu szkoleniowego w ramach obowiązkowego pensum godzin i przyznanych godzin ponad wymiarowych,
  2. sporządzenie na podstawie programu nauczania szczegółowych rozkładów materiału na każdy rok szkolny i staranne przygotowanie się do zajęć
  3. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. bezstronne, obiektywne i systematyczne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków
  5. wskazanie wychowankom braków w umiejętnościach i wiadomościach oraz kierunków pracy nad sobą
  6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń związanych ze szkoleniem i nauką
  7. kontaktowanie się z wychowawcami szkolnymi i rodzicami w sprawach trudności i niepowodzeń wynikających z procesu wychowawczego
  8. dbanie o stan wyposażenia Ośrodka, jego wygląd estetyczny
  9. staranne prowadzenie dokumentacji swej pracy
  10. stałe systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
  11. informowanie uczestników o pełnym zakresie ich praw i obowiązków
 6. Nauczyciel ma prawo do:
  1. wyboru i swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najbardziej właściwe spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru programów nauczania, podręczników i pomocy naukowych spośród zatwierdzonych do użytku i stosowania w praktyce pedagogicznej
  2. tworzenia autorskich programów nauczania co jednak wymaga akceptacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
  3. szacunku ze strony uczniów dla swego trudu, szczególnie w odniesieniu do pracy włożonej w przygotowanie zajęć wyrażanego właściwym zachowaniem się uczniów i korzystaniem z wiedzy i umiejętności nauczyciela
  4. właściwego, odpowiadającego jego funkcji i sprzyjającego tworzeniu autorytetu wychowawczego traktowania przez rodziców.
 7. Nauczyciel rozpoczynający pracę ma prawo do szczególnej opieki i pomocy ze strony dyrekcji i nauczycieli w okresie adaptacji zawodowej.
 8. Nauczyciel ma obowiązek podnosić stopnie kariery zawodowej zgodnie z K.N.

Rozdział VII

Uczestnicy Ośrodka

 1. Uczestnikami zajęć w Ośrodku mogą być dzieci w wieku szkolnym.
 2. Uczestniczą we wszystkich formach zajęć prowadzonych przez Ośrodek.
 3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 4. Zajęcia organizowane przez Ośrodek mają charakter stały. Prowadzone są w trakcie roku szkolnego.
 5. Uczestnicy zajęć biorą udział we wszystkich działaniach związanych z funkcjonowaniem grup ćwiczebnych (zawody sportowe, obozy).
 6. Uczestnicy zajęć mają obowiązek poddawać się badaniom lekarskim dopuszczającymi do zajęć specjalistycznych w Przychodni Sportowo – Lekarskiej dającym zezwolenie do uprawiania sportu.
 7. Uczestnicy zajęć mają obowiązek dbać o powierzony im sprzęt o ład i porządek na terenie Ośrodka.
 8. Za ewidentne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą odpowiedzialność rodzice.
 9. Uczestnik zobowiązany jest przychodzić na zajęciach punktualnie.
 10. Podczas trwania zajęć uczestnikom nie wolno opuszczać terenu na którym one się odbywają, bez zgody nauczyciela.
 11. Nieobecności na zajęciach winny być usprawiedliwiane.
 12. Dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność może spowodować skreślenie z listy uczestników.
 13. Uczestnicy mają prawo do organizowania samorządu wychowanków.
 14. Zachowanie uczestników na zajęciach nie powinno zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych.
 15. Uczestnik zajęć przestrzega zasad higieny osobistej.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za drogi sprzęt taki jak: zabawki, sprzęt elektroniczny, sportowy, itp. nie oddany pod nadzór pracownikowi Ośrodka.
 17. Za wyróżniające wyniki w sporcie uczestnicy zajęć mogą być przyznawane nagrody:
  1. pochwała nauczyciela
  2. pochwała dyrektora w obecności innych wychowanków
  3. książka pamiątkowa lub nagroda rzeczowa
  4. list pochwalny dyrektora skierowany do rodziców w imieniu Rady Pedagogicznej.
 18. Za nieprzestrzeganie przepisów regulujących postępowanie w Ośrodku uczestnik może być ukarany:
  1. naganą nauczyciela,
  2. naganą dyrektora,
  3. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o złym zachowaniu,
  4. czasowym zawieszeniem praw do udziału w zajęciach, reprezentowania barw Ośrodka,
  5. trwałym pozbawieniem praw do korzystania z form zajęć Ośrodka.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

 1. Ośrodek opiera swą działalność na dotacjach budżetowych, wypracowanych środkach finansowych
 2. Kontem bankowym Ośrodka jest konto WCSM „Agrykola”
 3. Ośrodek pozyskuje środki finansowe przeznaczone na statutową działalność zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami, poprzez:
  1. sprzedaż biletów na korty tenisowe,
  2. sprzedaż obiektów sportowych na imprezy i mecze,
  3. wypożyczanie sprzętu sportowo – rekreacyjnego,
  4. prowadzenie działalności gospodarczej jako zakład budżetowy.
 4. Ośrodek może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.
 5. Ośrodek posiada własne logo.
 6. Ośrodek posługuje się pieczątkami nagłówkowymi o następującym brzmieniu:

 

ANEKS NR 2

do statutu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Agrykola”

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. pkt. 3 d brzmi:

Prowadzenie działalności gospodarczej jako jednostka budżetowa.
Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXXXIV/2871/2006 podjętą dn. 26.10.2006 z dniem 1 stycznia 2007 Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zostanie przekształcone w jednostkę budżetową Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Instytut edukacji miasta stołecznego Warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.