pasek mlodziezowe

STATUT

Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Warszawie ul. Myśliwiecka 9 działa na podstawie:

 • Ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z poź zmianami),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), 
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606) 
 • Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z poź. zmianami), 

§ 2

 1. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” zwane dalej Centrum jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą. 
 2. Centrum tworzą:
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola” 
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”
 • Filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” pod adresami ul. Smolna 30, ul. Długa 18/20
 • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku
 1. Placówki wchodzące w skład Centrum zachowują swoje odrębne statuty. 
 2. Organem prowadzącym Centrum jest m. st. Warszawa 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

Cele i zadania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

Rozdział III

Nazwa placówki 

§ 4

 1. Nazwa i adres placówki mają następujące brzmienie:

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”,  00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9

 1. Placówki wchodzące w skład Centrum noszą nazwy: 
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”, 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
 • Filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” pod adresami ul. Smolna 30, ul. Długa 18/20
 • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku

§ 5

 1. Ustalona dla Centrum nazwa jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
 2. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej napis:
  Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9

 

Rozdział IV

Organy Centrum

§ 6

Za funkcjonowanie Centrum odpowiadają:

 • Dyrektor 
 • Wicedyrektor ds. administracyjnych 
 • Wicedyrektor ds. pedagogicznych
 • KierownikPozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku

Dyrektor powołuje wicedyrektorów oraz kierownika  Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku.

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Centrum i reprezentowanie go jednoosobowo na zewnątrz, 
  • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań Centrum 
  • przygotowanie i realizacja planu dochodów i wydatków 
 2. Dyrektor przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli, oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 4. Dyrektor współpracuje z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi i turystycznymi, które działają na rzecz dzieci i młodzieży. 
 5. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora vice-dyrektor
 6. Dyrektor i wice-dyrektor ds. dydaktycznych sprawują nadzór pedagogiczny. 
 7. Dyrektor Centrum jest jednocześnie dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”, dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku.

§ 7

 1. Nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola” stanowią jedną radę pedagogiczną Centrum, której przewodniczącym jest Dyrektor.

Rozdział V

Organizacja i zasady funkcjonowania Centrum

§ 8

Organizacja i zasady funkcjonowania placówek wchodzących w skład Centrum są określone w odrębnych statutach.

§ 9

 1. Szczegółową organizację na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora Centrum do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

§ 10

Placówka opracowuje własne programy i plan pracy.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

§ 11

Uregulowania dotyczące pracowników placówek wchodzących w skład Centrum są zawarte w odrębnych statutach.

Rozdział VIII

Działalność administracyjna, finansowa i gospodarcza

§ 13

 1. Centrum jest jednostką budżetową. 
 2. Księgowość Centrum jest prowadzona wspólnie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 1 „Agrykola”, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Agrykola” oraz Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku według odrębnych przepisów. 
 3. Centrum prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 4. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 14

 1. Centrum może współpracować z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami prowadzącymi statutową działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 
 2. Centrum może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze na zlecenie lub za zgodą organu prowadzącego. 
 3. Sprawy nie ujęte w statucie placówki i nie wynikające bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, szczegółowo określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Radę Pedagogiczną Centrum.

 

 

Instytut edukacji miasta stołecznego Warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.